fbpx

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI I PRAVIMA POTROŠAČA

Informacija za korisnika

Poštovani,

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju i kupovini proizvoda iz našeg asortimana.
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koja proističu iz Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon) a u pogledu odredbi koje se tiču saobraznosti robe.

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu ukoliko se potrošač bude striktno pridržavao uputsva za rukovanje navedenim u ovoj izjavi i da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe.

Saobraznost

Trgovac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
Prodavac je trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja istu robu ili usluge u svrhu koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti.
Roba je telesna pokretna stvar navedena na ovoj stranici izjave.

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:
1. je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
2. se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;
3. je potrošač mogao lako uočiti ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Rokovi-trajanje saobraznosti na robu koja je predmet ove izjave

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača nesaobraznost robe dokazuje potrošač. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Obaveze potrošača

– da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost jer se naknadne reklamacije tog tipa neće uvažiti;
– da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave;
– da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove ugovorne izjave;
– da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalan fiskalni račun, originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni;
– u slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa potrošač je dužan da dostavi prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.

Odgovornost za nesaobraznost i saobraznost ne podležu nesaobraznosti nastale zbog:

– neadekvatnog održavanja;
– mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe;
– uticaja vlage, vode, toplote, ekstremnih uslova sredine i sl.;
– trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše;
– sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret potrošača.

Reklamacija i postupak rešavanja reklamacije

– da bi potrošač ostvario pravo na saobraznost dužan je da pri predaji robe prodavcu na servis, uz neispravan artikl priloži dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, fiskalni račun kojim se potvrđuje kupovina robe od prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis nesaobraznosti kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica prodavca.
– prodavac je dužan da bez odlaganja a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim ili elektronski putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Gubitak prava potrošača

Nastaje ukoliko se utvrdi:

– da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija;
– ukoliko se utvrdi da se potrošač nije pridržavao obaveza iz poglavlja Obaveze potrošača;
– ukoliko je utvrđeno fizičko ili mehaničko oštećenje od strane potrošača.

Kupac prijemom ovog obaveštenja potvrđuje da je od strane prodavca upoznat o osnovnim obeležjima robe(proizvoda) koju kupuje,o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o uslovima postprodajnih usluga i dužini trajanja saobraznosti, o postojanju zakonske odgovornosti prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Email
Messenger
WhatsApp
Viber
Phone
Messenger
Whatsapp

Add the number to the Contacts on your phone and send us a message via app.

Call us:

+38162-227-778

Viber
Phone
Email
Reset Password